Perełki historyczne

dla fanów intelektualnych smaczków historycznych, Kotlina Kłodzka i okolice w pigułce

Bystrzyca_Kłodzka.JPG
Bystrzyca Kłodzka
 

To bez wąt­pie­nia jedno z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek re­gio­nu, cho­ciaż dość rzad­ko od­wie­dza­nych. Te­ra­so­wa pa­no­ra­ma śre­dnio­wiecz­ne­go mia­sta jest po­rów­ny­wa­na z mia­stecz­ka­mi Pi­re­ne­jów, Włoch czy z nie­miec­kim Ro­then­bur­giem. Jest jed­nym z bar­dzo nie­wie­lu miast w Pol­sce i całej Eu­ro­pie, które mają tak do­sko­na­le za­cho­wa­ne śre­dnio­wiecz­ne mury obron­ne, wraz z basz­ta­mi - bra­ma­mi wpro­wa­dza­ją­cy­mi do wnę­trza kom­plek­su miej­skie­go, o ukła­dzie ulic i za­bu­do­wy nie zmie­nio­nych od czasu po­wsta­nia mia­sta. Do wy­jąt­ko­wych atrak­cji By­strzy­cy Kłodz­kiej za­li­czyć rów­nież trze­ba Mu­zeum Fi­lu­me­ni­stycz­ne z bo­ga­ty­mi zbio­ra­mi przed­mio­tów do nie­ce­nia ognia, opa­ko­wań i ety­kiet za­pał­cza­nych z róż­nych czę­ści świa­ta.

Odległość od Paszkowa - 13 km.

Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Bystrzyca Kłodzka
Podziemne miasto- Kompleks "Riese"
Odkrywanie Osobliwości Kłodzko Polanica Urlop
 

Góry Sowie w oko­li­cach Głu­szy­cy, Rzecz­ki i Wa­li­mia kryją
w sobie jedne z naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej ta­jem­ni­czych obiek­tów mi­li­tar­nych w Pol­sce. Od 1943 roku Niem­cy pro­wa­dzi­li tu z ogrom­nym roz­ma­chem prace bu­dow­la­ne pod kryp­to­ni­mem "Riese" ("Ol­brzym"). Prze­zna­cze­nie pod­ziem­nych ze­spo­łów sztol­ni, umoc­nień, be­to­no­wych ko­ry­ta­rzy i hal nie zo­sta­ło osta­tecz­nie wy­ja­śnio­ne. Naj­czę­ściej mówi się, że miały kryć tajne kwa­te­ry Adol­fa Hi­tle­ra i fa­bry­ki zbro­je­nio­we do pro­duk­cji taj­nej broni. Sztol­nie Wa­lim­skie, Kom­pleks Osów­ka czy Wło­darz przy­cią­ga­ją mi­ło­śni­ków ta­jem­nic i mi­li­ta­riów.


Odległość od Paszkowa - 53 km.

Międzygórze
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
 

W 1840 roku Międzygórze oraz okolice Masywu Śnieżnika zakupiła Księżna Marianna Orańska, żona księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. Przystąpiła ona do zagospodarowania Międzygórza, przekształcając je w popularną miejscowość letniskową. Unikalna zabudowa architektoniczna nadaje miejscowości szczególnego uroku. Drewniane domy oraz pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim wyjątkowo dobrze komponują się z górskim otoczeniem. Sposób zabudowy jest unikalny
w skali Polski i stanowi dodatkowy wyróżnik kurortu. Międzygórze i okolica oferują liczne atrakcje: zabytkowe obiekty architektoniczne i sakralne, osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe, doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji.


Odległość od Paszkowa - 30 km. 

ząbkowice.jpg
Ząbkowice Śląskie
 

W cen­trum mia­sta nie spo­sób przejść obo­jęt­nie obok Krzy­wej Wieży, sta­no­wią­cej po­zo­sta­łość po mu­rach obron­nych..
Dwór Ry­ce­rza Kauf­fun­ga - to naj­star­szy bu­dy­nek miesz­kal­ny w mie­ście, który kryje obec­nie Izbę Pa­mią­tek Re­gio­nal­nych. Znaj­du­je się tu rów­nież la­bo­ra­to­rium…
dok­to­ra Fran­ken­ste­ina, za­wie­ra­ją­ce wy­sta­wę oso­bli­wych przed­mio­tów sko­re­lo­wa­nych z hi­sto­rią o zna­nym po­two­rze. Dla­cze­go wła­śnie tu? Do 1945 r. Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie no­si­ły nazwę Fran­ken­ste­in, a kilka mrocz­nych hi­sto­rii wy­wo­dzi le­gen­dę o na­ro­dzi­nach po­two­ra wła­śnie tu. W mie­ście warto zo­ba­czyć XVI-wiecz­ny most św. Jana oraz ruiny
re­ne­san­so­we­go zamku z pół­ko­li­stą at­ty­ką. 


Odległość od Paszkowa - 41 km

Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Złoty Stok
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
 

Złoty Stok to jeden z naj­star­szych ośrod­ków gór­ni­czo-hut­ni­czych w całym kraju. Mia­stecz­ko obec­nie znane jest głów­nie z Mu­zeum Gór­nic­twa i Hut­nic­twa Złota,
na­zy­wa­ne­go po­tocz­nie ko­pal­nią złota. W mu­zeum można obej­rzeć wy­sta­wę przed­sta­wia­jąc dzie­je lo­kal­ne­go gór­nic­twa, zo­ba­czyć 10-me­tro­wy pod­ziem­ny wo­do­spad i płu­ka­nie złota, prze­pły­nąć część trasy ło­dzią, prze­je­chać się ko­lej­ką ko­pal­nia­ną oraz
zaj­rzeć do Mu­zeum Mi­ne­ra­łów, jak i Mu­zeum Prze­stróg, Uwag i Apeli.


Odległość od Paszkowa - 37 km.

kłodzko.jpg
Kłodzko
 

Kłodzko posiada imponującą liczbę zabytków architektury. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP.
Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany
w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki.


Odległość od Paszkowa - 20 km.