Historia

Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Bystrzyca Kłodzka
Odkrywanie Osobliwości Kłodzko Polanica Urlop
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Noclegi Paszków Kotlina Kłodzka Polanica Góry Bystrzyckie
Bystrzyca Kłodzka

To bez wąt­pie­nia jedno z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek re­gio­nu, cho­ciaż dość rzad­ko od­wie­dza­nych. Te­ra­so­wa pa­no­ra­ma śre­dnio­wiecz­ne­go mia­sta jest po­rów­ny­wa­na z mia­stecz­ka­mi Pi­re­ne­jów, Włoch czy z nie­miec­kim Ro­then­bur­giem. Jest jed­nym z bar­dzo nie­wie­lu miast w Pol­sce i całej Eu­ro­pie, które mają tak do­sko­na­le za­cho­wa­ne śre­dnio­wiecz­ne mury obron­ne, wraz z basz­ta­mi - bra­ma­mi wpro­wa­dza­ją­cy­mi do wnę­trza kom­plek­su miej­skie­go, o ukła­dzie ulic i za­bu­do­wy nie zmie­nio­nych od czasu po­wsta­nia mia­sta. Do wy­jąt­ko­wych atrak­cji By­strzy­cy Kłodz­kiej za­li­czyć rów­nież trze­ba Mu­zeum Fi­lu­me­ni­stycz­ne z bo­ga­ty­mi zbio­ra­mi przed­mio­tów do nie­ce­nia ognia, opa­ko­wań i ety­kiet za­pał­cza­nych z róż­nych czę­ści świa­ta.

Odległość od Paszkowa - 13 km.

Podziemne miasto - Kompleks "Riese"

Góry Sowie w oko­li­cach Głu­szy­cy, Rzecz­ki i Wa­li­mia kryją
w sobie jedne z naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej ta­jem­ni­czych obiek­tów mi­li­tar­nych w Pol­sce. Od 1943 roku Niem­cy pro­wa­dzi­li tu z ogrom­nym roz­ma­chem prace bu­dow­la­ne pod kryp­to­ni­mem "Riese" ("Ol­brzym"). Prze­zna­cze­nie pod­ziem­nych ze­spo­łów sztol­ni, umoc­nień, be­to­no­wych ko­ry­ta­rzy i hal nie zo­sta­ło osta­tecz­nie wy­ja­śnio­ne. Naj­czę­ściej mówi się, że miały kryć tajne kwa­te­ry Adol­fa Hi­tle­ra i fa­bry­ki zbro­je­nio­we do pro­duk­cji taj­nej broni. Sztol­nie Wa­lim­skie, Kom­pleks Osów­ka czy Wło­darz przy­cią­ga­ją mi­ło­śni­ków ta­jem­nic i mi­li­ta­riów.
Odległość pd Paszkowa -53 km.

Międzygórze

W 1840 roku Międzygórze oraz okolice Masywu Śnieżnika zakupiła Księżna Marianna Orańska, żona księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. Przystąpiła ona do zagospodarowania Międzygórza, przekształcając je w popularną miejscowość letniskową. Unikalna zabudowa architektoniczna nadaje miejscowości szczególnego uroku. Drewniane domy oraz pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim wyjątkowo dobrze komponują się z górskim otoczeniem. Sposób zabudowy jest unikalny
w skali Polski i stanowi dodatkowy wyróżnik kurortu. Międzygórze i okolica oferują liczne atrakcje: zabytkowe obiekty architektoniczne i sakralne, osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe, doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji.
Odległość od Paszkowa - 30 km. 

Ząbkowice Śląskie

W cen­trum mia­sta nie spo­sób przejść obo­jęt­nie obok Krzy­wej Wieży, sta­no­wią­cej po­zo­sta­łość po mu­rach obron­nych..
Dwór Ry­ce­rza Kauf­fun­ga - to naj­star­szy bu­dy­nek miesz­kal­ny w mie­ście, który kryje obec­nie Izbę Pa­mią­tek Re­gio­nal­nych. Znaj­du­je się tu rów­nież la­bo­ra­to­rium…
dok­to­ra Fran­ken­ste­ina, za­wie­ra­ją­ce wy­sta­wę oso­bli­wych przed­mio­tów sko­re­lo­wa­nych z hi­sto­rią o zna­nym po­two­rze. Dla­cze­go wła­śnie tu? Do 1945 r. Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie no­si­ły nazwę Fran­ken­ste­in, a kilka mrocz­nych hi­sto­rii wy­wo­dzi le­gen­dę o na­ro­dzi­nach po­two­ra wła­śnie tu. W mie­ście warto zo­ba­czyć XVI-wiecz­ny most św. Jana oraz ruiny
re­ne­san­so­we­go zamku z pół­ko­li­stą at­ty­ką. 
Odległość od Paszkowa - 41 km

Złoty Stok

Złoty Stok to jeden z naj­star­szych ośrod­ków gór­ni­czo-hut­ni­czych w całym kraju. Mia­stecz­ko obec­nie znane jest głów­nie z Mu­zeum Gór­nic­twa i Hut­nic­twa Złota,
na­zy­wa­ne­go po­tocz­nie ko­pal­nią złota. W mu­zeum można obej­rzeć wy­sta­wę przed­sta­wia­jąc dzie­je lo­kal­ne­go gór­nic­twa, zo­ba­czyć 10-me­tro­wy pod­ziem­ny wo­do­spad i płu­ka­nie złota, prze­pły­nąć część trasy ło­dzią, prze­je­chać się ko­lej­ką ko­pal­nia­ną oraz
zaj­rzeć do Mu­zeum Mi­ne­ra­łów, jak i Mu­zeum Prze­stróg, Uwag i Apeli.
Odległość od Paszkowa - 37 km.

Kłodzko

Kłodzko posiada imponującą liczbę zabytków architektury. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP.
Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany
w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki
.
Odległość od Paszkowa - 20 km.